Импресум

Одрекување од одговорност

Понудата на TIMOCOM се однесува исклучиво за претприемачи и професионални купувачи.

Ограничување на одговорноста

Содржините на оваа веб страна

Содржините на оваа оваа веб страна се креираат со најголемо внимание. TIMOCOM GmbH (во продолжение TIMOCOM) не презема одговорност за тоа дека информациите кои се дадени на располагање на оваа веб страна се целосни, точни и во секој случај актуелни. Употребата на објавените содржини е на сопствена одговорност на корисникот. Прилозите кои се потпишани со име се ставови на соодветниот автор и не се секогаш и ставови на TIMOCOM. Во никој случај податоците на оваа веб страна не се потврда или гаранција во врска со услугите или производите на TIMOCOM, па ни премолчено.

Достапност на веб страна

TIMOCOM ќе се потруди оваа услуга да ја дава на располагање без прекини во рамките на можното. И покрај сета грижливост, не може да се исклучат прекини. TIMOCOM го задржува правото, во секое време да ја измени или прекине понудата.

Екстерни линкови:

Оваа веб страница може да содржи линкови до веб страници на трети лица.
Оваа веб страна подложи на одговорност на соодветниот оператор. TIMOCOM при првото поврзување со екстерните линкови, има проверено дали туѓите содржини се противправни. Во тој момент не се воочени противправности. TIMOCOM нема никако влијание на актуелните и идни промени на содржините од поврзаните страни. Поставувањето на екстерни линкови не значи дека TIMOCOM ги присвојува за свои содржините кои се наоѓаат зад напомената или линкот. Не е разумна постојана контрола на понудувачот на овие екстерни линкови, без конкретни докази за противзаконски дејства. При сознание за противзаконски дејства таквите линкови ќе бидат избришани без одложување.

Реклами

За содржината на рекламите одговорен е соодветниот автор, како и за содржината на рекламираната веб страна. За поставување на рекламата не е потребно одобрение од страна за TIMOCOM.

Без договорен однос

Со користењето на веб страната на TIMOCOM не доаѓа до договорен однос помеѓу корисникот и TIMOCOM, со исклучок ако постои неопходност од прифаќање на договореноднос. Со тоа се исклучени договорни или практични договорни побарувања кон TIMOCOM.

(2) Авторски права

На оваа веб страна објавените содржини и дела се авторски заштитени. Секоја експлоатација што не е дозволена со германските авторски права има потреба од претходна писмена дозвола на соодветниот автор или сопственик на правата. Ова особено важи за копирање, уредување, превод, складирање, преработка и репродукција на содржините во бази на податоци или други електронски медиуми и системи. Содржините и придонесите на трети лица се означени како такви. Не е дозволено и е казниво неовластеното копирање или дистрибуција на содржината или цели страници за индустриски или комерцијални цели.

Линкови до веб страната на TIMOCOM се секогаш добредојдени и не бараат одобрување од страна на понудувачот на веб страница. Презентацијата на оваа веб страна на други веб страни е дозволено само со дозвола на TIMOCOM.

(3)Применливо право

Без исклучок, важечко е активното право на С.Р.Германија.

(4) Посебни услови на користење

Ако со посебни услови за поединечно користење на овој сајт тоа се разликува од горенаведените точки (1) до (3), тогаш тоа е експлицитно наведено во соодветно место. Во овој случај важат посебните услови на користење за соодветниот поединечен случај.

(5) Сопственост на фотографиите

© Milan Noga reco - stock.adobe.com 

© Jaroslav Pachý Sr. - stock.adobe.com 

© nd3000 - stock.adobe.com 

© Art_Photo – stock.adobe.com 

(6) Заштита на укажувачите

Укажувачите може да не контактираат преку анонимна адреса на е-пошта на whistleblowing@timocom.com или по пошта.

нагоре