Општи услови на работење

Контакт централа

1. Општо

(1) Следниве услови важат исклучиво за сите испораки и услуги од овој договорен однос. Обврските и условите на корисниците се необврзувачки дури и тогаш кога TIMOCOM тоа експлицитно не го забранува. Понудата на TIMOCOM е наменета исклучиво за претприемачи во смисла на член 14 од германскиот Граѓански законик за употреба за комерцијални цели.

(2) TIMOCOM го задржува правото на измена или дополнување на условите на крајот на секој пресметковен период. TIMOCOM ќе го информира корисникот за промената со тоа што изречно ќе ја наведе во фактура или на онлајн пазарот на Smart Logistics системот. Се смета дека е дадена согласност од корисникот за изменетите услови од корисникот доколку тој не се спротивстави веднаш на нив, но најдоцна во рок од 1 месец по известувањето. Во случај на безусловно плаќање на фактурата. тоа ќе се смета за дадена согласност.

(3) Објаснувањата кон договорот, додатоците и промените на договорoт мора да бидат во писмена форма за да стапат на сила. Доколку страните се договорат да му го одобрат користењето на онлајн пазарот на онлајн пазарот на Smart Logistics системот на трето правно лице, тогаш другата страна му дава на тој корисник полномоштво за примање на образложенија од страна на TIMOCOM.

(4) Кога се наведуваат личности (на пример корисник) во овој договор, називот се однесува на сите форми (ж/м/д).

2. Предмет на договорот

(1) TIMOCOM за периодичен надомест му дава на корисникот право на употреба на корисничка платформа (во продолжение: лиценца). Обемот на лиценцата зависи од индивидуалниот договор. TIMOCOM може, по сопствена проценка, да му овозможи на корисникот пристап до оваа корисничка платформа (во натамошниот текст: онлајн пазарот на Smart Logistics системот) преку софтвер што треба да се инсталира, комбинација од корисничко име и лозинка, преку веб-логирање или интерфејс до постоечкиот хардвер и софтвер на корисникот. Работењето на онлајн пазарот на Smart Logistics системот се врши со помош на сервери приклучени на интернет, кои се исклучиво достапни преку онлајн поврзување. Сите онлајн услуги се предаваат на излезот од рутерот од центарот за податоци што ја хостира платформата.

Исклучоци се случаите кога серверите што ги користи TIMOCOM не може да се пристапат поради технички или други причини кои се надвор од контрола на TIMOCOM или кога TIMOCOM врши работи за одржување на серверите кои се неопходни за одржување на договорните перформанси, при што нарушувања во пристапот се неизбежни поради состојбата во која се наоѓа техниката. TIMOCOM ќе извршува одржување и ажурирање во работни денови и тоа по можност пред 07.30 часот т.е по 18.00 часот (ЦЕВ) како и во текот на целиот ден за време на викенди. TIMOCOM може привремено да ги ограничи или прекине услугите доколку тоа е неопходно за усогласување со официјалните или законските барања, за одржување на интегритетот на системот или за заштита на податоците.

(2) Доколку TIMOCOM му овозможи на корисникот пристап до онлајн пазарот на Smart Logistics системот преку софтвер, тоа може да се направи по сопствена процена, на пр. може да се направи како понуда за преземање или преку App Store® од Apple®, Google Play™ итн. Преземањето и инсталацијата на софтверот не се дел од услугата на TIMOCOM, туку се вршат самостојно и на сопствена одговорност на корисниците. При давањето пристап преку он-лајн регистрација со корисничко име и лозинка или, на пример, најава за веб, TIMOCOM го задржува правото да наметне специфичен услов за составување лозинка, да го поврзете личниот единствен пристап со адреса за е-пошта што ќе ја даде корисникот или да користите локални безбедносни карактеристики или да користи локални безбедносни карактеристики, како што се постоечки техники за автентикација на оперативниот систем на крајниот уред на корисникот.

(3) Изборот, набавката и активирањето на достапниот хардвер и софтвер и врските за пренос на податоци се направени исклучиво од страна на корисникот и на негов ризик. 

(4) TIMOCOM има право во рамки на понатамошниот развој и оптимизирање на своите производи да врши измени на истите, се додека истите не доведат до значајни ограничувања на перформансите.

(5) TIMOCOM може на корисникот да му испраќа известувања за понуди, примени пораки или трансакции преку онлајн пазарот на Smart Logistics системот. TIMOCOM го задржува правото да го ограничи бројот, времетраењето и зачувувањето на таквите пораки.

3. Правото на употреба

(1) Правото на користење на онлајн пазарот на Smart Logistics системот дадено со овој договор важи исклучиво за индивидуално договорен опсег, на пр. одреден број на персонализирани пристапи, трансакции или договорен волумен на податоци во претпријатието на корисникот, по преставништво, самостојна или несамостојна, и не може да се пренесе на трети лица или други преставништва. Кога користите овластување за пристап преку корисничко име и лозинка или веб-логирање, има само едно истовремено право на користење за пристап во исто време, и во однос на крајниот уред и/или прелистувачот (конкурентна лиценца).

(2) Правото на користење се однесува на внесување и пребарувања на специфични деловни податоци од областа во вообичаеното деловно работење. Сите податоци мора да да бидат точни и на барање на TIMOCOM мора да се докажат. Застарените или собраните податоци мора да се избришат освен ако не постојат законски барања за зачувување. Забранета е употребата за следните цели или содржина :
a) Несакани вести, како што се. Спам, групни прашања, општа реклама и понуди.
б) нелегални податоци, измами или заблуди. .
в) повреда на правата, како на пр. лични права, интелектуална сопственост или приватноста на трети страни.
д) поставување на збирки на податоци, особено оние кои овозможуваат креирање на профил на друг корисник.
ѓ) внесување на програмски кодови кои влијае на функционалноста на краен уред или софтвер.
е) содржина која TIMOCOM или трети страни, како на пример. други корисници, ги попречува, малтретира или да им наштетат како што се бојкоти, верижни писма, демнење, закани, навреди, клевети, дискриминација, говор на омраза, бизнис штета, изрази од сексуална природа, со претставување на бруталност, насилство или голотија.
ж) содржина, кои го прекршуваат правото или моралот или за пренос на кој корисникот нема право.

(3) Податоците обезбедени од онлајн пазарот на Smart Logistics системот можат да се екстрахираат исклучиво само преку постојната функција за експортирање или со печатење. За автоматизирано користење на онлајн пазарот на Smart Logistics системот, било да е преку интерфејс, софтвер од трети лица, ботови, скрипти или други алатки кое отстапуват од стандардите на најкористените прелистувачи како Chrome ™, Firefox® или Internet Explorer, потребна писмена согласност од TIMOCOM.

Сите понуди на TIMOCOM, со кои за фиксна цена се гарантира употреба во неограничена количина потпаѓаат под принципот за фер употреба. Со овој принципTIMOCOM сака на сите корисници да им обезбеди праведно и високо квалитетно корисничко искуство. Затоа TIMOCOM го задржува правто на соодветни мерки за ограничување на правото на користење на еден корисник, доколку истиот со својот индивидуален начин на употреба значително ги ограничи ресурсите на TIMOCOM, услужните капацитети, широчината и капацитетите за снимање кои се дадени на располагање. Ваквите огранувања можат да бидат на пр. кај ограничување на бројот на прегледи или трансакции про минута од страната на една лиценца, ограничување на капацитетот за снимање итн.

(4) TIMOCOM го задржува правото да ја прекине врската на корисникот со онлајн пазарот на Smart Logistics системот како и да ги избрише податоците, доколку на тој начин се спречува или се прекинува кршење на важечкиот закон или на доброто однесување. Истото важи и кога е технички загрозена состојбата на софтверот, на некоја апликација или на онлајн пазарот на Smart Logistics системот од страна на корисниците.

(5) Доколку корисникот занемари некоја обврска од договорот, особено обврската според точка 3 (1), (2) или (8), точка 4 (1), точка 5 (2) или (4) или точка 7 (2) или (3) или доколку по опомена влезе во задоцнување поради некоја друга повреда на договорот, TIMOCOM се ослободува од обврската пружење услуги ("блокада"), но го задржува правото на компензација. Доколку забраната поради прекршување на договорот од страна на корисникот опишано во овој дел трае подолго од 14 дена, по овој временски период се смета дека договорот е откажан.

(6) Во секој случај кршењето на одредбите од договорот под точките 3 (1) или (2), или точка 5 (2), (4) или (5) корисникот сноси казна во висина од дванаесет месечни претплати. При помала штета корисникот го задржува правото да обезбеди докази.

(7) Корисникот е должен да го извести TIMOCOM за секоја значајна промена во трговско-деловниот регистар на претпријатија веднаш по сознанието за настанатата промена. Ова особено се однесува на трансформацијата, промената на адреса, како и испишувањето или впишувањето во трговско-деловниот регистар на овластени лица кои го застапуваат претпријатието.

(8) Корисникот е должен да ги одржува достапни и ажурирани за доставување до TIMOCOM дозволите, полисите за осигурување, лиценците или регистрациите потребни за неговата работа. 

3а. Правото на употреба на Апликацијата Деловни профили

(1) Доколку се согласи, апликацијата Деловни профили му дава на корисникот можност да ги прегледа постојните податоци со корисници на онлајн пазарот на Smart Logistics системот.

(2) За таа цел, корисникот може да ги прикачи и податоците на својата компанија на онлајн пазарот на Smart Logistics системот за информации и прегледување од страна на трети лица. Пристап до деталните податоци на другите претпријатија корисникот добива откако ќе ги внесе податоците за сопственото претпријатие.

(3) Податоците се нудат за употреба во вообичаениот комерцијален опсег во вообичаениот тек на деловното работење. Копирањето на базата на податоци во целост или делумно е забрането со авторски права.

(4) Податоците мора да се ажурираат. Доколку TIMOCOM дознае за непотполностите или неправилностите на податоците на корисниците, TIMOCOM може да го информира корисникот за овие грешки. Доколку корисникот не ги исправи или не ги дополни своите податоци во рок од 7 дена од приемот на информацијата од TIMOCOM, TIMOCOM има полномоштво од корисникот, но не е обврзан, да ги промени или дополни неговите податоци во негово име и на негова одговорност во склад со официјалните податоци од централниот регистар.

(5) TIMOCOM го задржува правото при кршење на наведените одредби (3) и (4) да ги блокира податоците на корисникот како и пристапот на корисникот до апликацијата Деловни профили.

(6) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Времетраењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно уредно раскинат од некоја од договорните страни.

3б. Правото на употреба на апликациите Товари и Товарен простор

(1) Апликацијата Товари и Товерен простор му овозможува на корисникот, доколку е така договорено, да нуди товарен простор и товари, како и да има увид во понудата на товарен простор и товари за меѓународен патен транспорт преку онлајн пазарот на Smart Logistics системот.

(2) Внесувањето мора да се направи целосно, со едноставен фонт без дополнителни празни места или знаци кои што служат за нагласување и со точни информации во дадените полиња за внесување. TIMOCOM го задржува правото автоматски да ги избрише записите на податоци коишто не ги исполнуваат тие критериуми, односно насоките од број 3 став 2.

(3) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Времетраењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно уредно раскинат од некоја од договорните страни.

3в. Правото на употреба на апликацијата Релации и Трошоци

(1) Апликацијата Релации и Трошоци овозможува, доколку е договорено, пренос на податоци за приказ на карти и онлајн пресметка на релации за корисниците. Приказите на картите - како и сите карти - се подложни на постојани промени и никогаш во потполност не ја отсликуваат реалноста. TIMOCOM значи не должи осигурување дека приказот на картите и другите податоци се исправни. Договорната обврска на TIMOCOM е ограничена на обезбедување, обработка и визуелизација на податоците за корисникот.

(2) Податоците и информациите прикажани во TC eMap® се добиени од трети лица. TIMOCOM го задржува правото на раскин на договорот во случај на неточна или ненавремена самостојна испорака, освен ако корисникот може да ја докаже вината на TIMOCOM.

3) Кога пребарувате, апликацијата Релации и Трошоц може да им даде приоритет на дестинациите според наведените имиња на места или поштенски броеви. Притоа можни се резултати од пребарувањето со различни имиња на места или повеќе одговори. TIMOCOM не е одговорен за правилното автоматско избирање на саканата локација од страна на програмата. TIMOCOM истотака не презема гаранција за исправноста и потполноста на сродните податоци како на пр. поштенски броеви, податоци за улици или други дополнителни информации. Картите се подложни на постојани промени во зависност од техничката состојба. Не се дава гаранција за информации, како и за исправноста и квалитетот на картите.

(4) Материјалот на картите и другите сродни податоци (сателитски слики, информации за патарини, ограничувања во сообраќај, интересни места итн.) се добиваат од давателите на лиценци. Картите и функционалностите се заштитени со авторски права и се исклучиво во сопственост на TIMOCOM и/или на неговите даватели на лиценци и партнери и се осигурани со меѓународни договори и со други државни закони, во коишто се користат. TIMOCOM му гарантира на корисникот непренослива, неексклузивна подлиценца на таквите карти кои што се користат во производите на TIMOCOM, исклучиво за интерна употреба на корисникот. Корисникот не смее да ги копира, расклопува, извлекува, менува картите или да создава производи добиени од нив. Корисникот не смее да го изведе изворниот код, изворните датотеки или структурата на картите во потполност или делумно, како ни да пробува таков извод, било преку повторна конструкција, разделување, декомпилација или на друг начин. Корисникот не смее да ги користи производите за работењето на услужна компанија или за други цели кои вклучуваат обработка на карти од други лица или субјекти. Корисникот не добива никакви права на сопственост, кои како целина остануваат кај давателите на лиценцата. Напомената за авторските права, податоците за изворот или за сопственоста на картата во или на картата не смее да биде променета, скриена или избришана.

(5) Доколку трети добавувачи, кои постоеле при потпишувањето на договорот, ја зголемат цената во однос на TIMOCOM, TIMOCOM има право цените односно лиценците коишто се плаќаат, сразмерно да ги зголеми за корисниците. Зголемувањето на цената ќе стапи на сила 4 седмицина први наредниот месец по добивањето на образложението. Доколку зголемувањето на цената за користење на апликацијата Релации и Трошоци надмине 10% во текот на една календарска година, корисникот има вонредно право на раскинување кое може да се оствари во рок од 2 седмици по известувањето за зголемувањето на цената.

(6) TIMOCOM го задржува правото по сопствена проценка да ги модифицира, проширува или повторно да ги уредува приказите на картите и податоците, вклучувајќи ги и способностите и спецификациите за приказ на картите и дополнителните функции во врска со картите. TIMOCOM нема обврска да достави или да спроведе работа на одржување, отстранување на грешки, коректура (patch), ажурирање (update) или подобрување (upgrades).

(7) Дополнително, важат и овие услови за крајниот корисник (HERE услови за користење) и изјавата за заштита на податоците (HERE заштита на податоци).

(8) Содржината и функциите не смеат да се користат за интеграција во постоечкиот систем на возилото, дури ни за сензори или за автоматизација на функции во самото возилото. Дури ни за сензорите или за автоматизација на функциите специфични за возилото.

(9) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Времетраењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно уредно раскинат од некоја од договорните страни.

3г. Правото на употреба на Апликацијата Следење на возила

(1) Апликацијата Следење на возила му дозволува на корисникот, доколку е договорено, пристап до функцијата за телематика со која што може да ги пренесе (Upload) постоечките радио или сателитски поддржани податоци за неговите возила, како на пр. позициони податоци од Global Positioning Systems (GPS) од постоечките уреди за локализација или сензорски системи на онлајн пазарот на Smart Logistics системот (во натамошниот текст: Upload) и неа таму неограничено да ја прикажува, себе си и на другите корисници на онлајн пазарот на Smart Logistics системот (во натамошниот текст: Viewer), по пат на временски ограничени дозволи. Исто така функцијата Следење на возила му овозможува на Viewer-от приказ на податоци од уредот за следење на возила на други корисници, по добивање соодветна дозвола. Неопходен составен дел за прикажување на овие податоци е и договор за обезбедување со понудувувач на телематика за поставување, како и лиценца за апликацијата Следење на возила или соодветно споредлива алатка за прикажување на карти, која е поддржана од интерфејсот за следење на возила на TIMOCOM.

(2) Корисникот се обврзува, доколку му потврдил на Viewer-от приказ на податоци од системот за телематика на возила на неговото возило, да му ги дава без прекин тие податоци на располагање во текот на договорениот временски период во рамки на актуелната состојба на техниката. Корисникот е одговорен за правилно и навремено пренесување на податоците до TIMOCOM.

(3) Користење и преработка на податоци од телематските системи на возила во странски возила, кои што не се трајно изнајмени или користени од страна на корисникот, не е дозволено, доколку не е во рамките на одобрението според наведениот став 1 помеѓу 2 корисникот на онлајн пазарот на Smart Logistics системот. За превземањето на податоците за телематика од подизведувачи кои работат за корисникот на постојана основа или со приближна редовност, потребно еодобрување од TIMOCOM. Во случај на прекршување на овој став TIMOCOM има право да ги блокира податоците на дадените телематски ситеми.

(4) Телематичките податоци може да се користат само за координирање на употребата на погодените возила или телематски системи во рамките на целите што ги следи услугата. Не е дозволено, премостени телематски ситеми во рамките на услугата да се именуваат со јасни имиња на вистински личности ( на пр. име на возач).

(5) Корисникот ги известува сите лица опремени со телематски систем, пред почетокот на употребата, за доделената согласност за обработка на податоци од страна на ТИМОКОМ, видот на обработените податоци, целта и времетраењето на обработката, компаниите вклучени во обработката на податоцитекако и за можноста да го прекинат трансферот на податоци.
Доколку законите што се применуваат бараат од корисникот согласност од лицата опремени со телематски систем, корисникот ќе обезбеди во писмена форма дека сите потребни согласности или какви било дозволени алтернативи (на пр. работни договори) се според важечкиот закон. Корисникот мора да ги сочува соодветните докази во временски период од две години по завршувањето на траењето на договорот и на барање на TIMOCOM да го врачи оригиналот.

(6) Доколку корисникот ги прекрши прописите за заштита на податоци, пред се од гореспоменатите ставови 4, односно 5, TIMOCOM има право моментално да го откаже договорот со корисникот. Корисникот го ослободува TIMOCOM од сите побарувања, кои што резултираат во врска со или од невнимание со прописите за заштита на податоци, пред се од гореспоменатите ставови 4 или 5, од страна на корисникот.

(7) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Времетраењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно уредно раскинат од некоја од договорните страни.

3д. Правото на употреба на Апликацијата Тендери

(1) Апликацијата Тендери му дава на корисникот, доколку е договорено, можност за објавување повторливи налози од транспортниот и логистичкиот сектор до целната група што ќе ја избере тој (во натамошниот текст: објавувачи) или поднесување понуди за тендер (во натамошниот текст: понудувач). Апликацијата Тендери му овозможува на корисникот да ги опише понудите, да ги прибира, обработи и пренесе за подготовка на склучување на договор со сопствена одговорност.

(2) Правото на користење за објавувачот на тендери почнува со приемот на уплатата на првата фактура од TIMOCOM или со одобрувањето на пристап до Апликацијата Тендери преку TIMOCOM.

(3) Тендерот не представува обврзувачка понуда, туку повик за давање понуди и не обврзува на склучување договор. Наддавачот признава дека понудата за цена се однесува исклучиво на услугата понудена од него. Важечки договор стапува на сила само по меѓусебен договор помеѓу објавувачот на товари и наддавачот.

(4) Наддавачот е обврзан за својата доставена понуда 1 месец по рокот на тендерот

(5) TIMOCOM го задржува правото да ги проверува понудите најмногу 2 работни дена по поднесувањето, како и понудите од наддавачите за законитост, комплетност и веродостојност. Понудата се смета за нелегитимна во случај да крши важечки права или владини забрани, права на трети лица или добрите обичаи. Понудата се смета за некомплетна доколку недостасуваат суштински делови од договорот или неопходни информации, како што се потребните дозволи или лиценци за извршување. Понудата се смета за веродостојна, на пример, ако преовладува промотивниот карактер или се однесува само на еден превоз.

(6) Доколку TIMOCOM, дури ако тоа и дополнително се случи, утврди дека е прекршен став 5 од страна на понудувачот или налогодавачот, TIMOCOM го задржува правото да го избрише тендерот од Апликацијата Тендери, да го стопира, или да не го објави, при што го задржува правото на надомест.

(7) TIMOCOM го задржува правото да ги објави исклучиво оние тендерски понуди од апликацијата кои поседуваат најмалку просечен кредитен рејтинг од признато кредитно биро и против кои што нема познати околности коишто би можеле конкретно да го загрозат финансиското одвивање на тендерот. Просечниот кредитен рејтинг одговара, на пример, на индекс подобар од 300 од Creditreform e.V. во Германија, „B“ од Euler Hermes Kreditversicherungs-AG или во Европа „R“ од Coface AG. Доколку вредноста на бонитетот на објавувачот падне под овие вредности во текот на траењето на тендерот, или доколку TIMOCOM прими информации за околности кои можат да ја загрозат подоцнежната исплата на објавените тендери, TIMOCOM може понудата од моментот на сознание за намалената оценка да ја прекине или да ја суспендира до решавање на намалениот бонитет.

(8) TIMOCOM има право да го преземе преносот на понудите кон тендерот или истовремена проценка на тендерот поради порамнување на барањата за овој тендер од страна на TIMOCOM.

(9) TIMOCOM има посебен простор за стручни прашањата на потенцијалните наддавачи за одреден тендер. TIMOCOM го задржува правото да го продолжи времетраењето на тендерот за онолку време коешто е потребно за да се одговори на прашања за кои е потребно повеќе од 1 работен ден. TIMOCOM, исто така, го задржува правото да ги брише записите што се во спротивност со број 3, став 2 од овие одредби и услови.

(10) За сите информации и понуди на корисникот во контекст на тендерот кој TIMOCOM го објавува или препраќа преку апликацијата, одговорен е само тој корисник. TIMOCOM не дава никаква гаранција за оваа информација или за исполнување на добиените договори или договори за доверливост и нема да стане договорна страна. TIMOCOM не може да ги гарантира информациите и работата на наддавачите, особено ако биле поканети на барање на тој што го објавил.

(11) TIMOCOM го задржува правото на бришење на записи од страна на наддавачите како и на одбивање на проследување, доколку дојде до факти кои укажуваат на директно загрозување на перформансите на наддавачите, односно доколку постојат законски или регулаторни причини кои што ќе го оневозможат сам да ја исполни тендерската обврска. TIMOCOM има право на бришење и на оние записи или на одбивање на проследување на таквите записи, кои не стопанисуваат во сопственото име и не користат сопствена сметка.

(12) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Алтернативно, договорниот однос може да се оправда со поединечен заклучок и потоа автоматски завршува со завршување на тендерот, без потреба од посебно раскинување. Правото на употреба на наддавачот кој е поканет на учество на тендер од страна на објавувачот се завршува со завршувањето на периодот за понуда, без потреба за посебно најавување на крајот, инаку произлезено од договорот за лиценца.

3ѓ. Правото на употреба на Апликацијата Складишта

(1) Апликацијата Складишта му овозможува на корисникот - доколку е така договорено - ппонуда на капацитети за складирање и увидот во понудените капацитети за складирање. Понудите може да се објавуваат како преку онлајн пазарот на Smart Logistics системот, ткаа и преку јавно достапна почетна страница на TIMOCOM или преку други платформи на TIMOCOM.

(2) Застарените податоци мора веднаш да се избришат. Внесувањето мора да се направи целосно, со едноставен фонт без дополнителни празни места или други знаци кои се погодни само за истакнување и со точни информации во дадените полиња за внесување. TIMOCOM го задржува правото автоматски да ги избрише записите на податоци коишто не ги исполнуваат тие критериуми, односно насоките од број 3 став 2.

(3) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Времетраењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно уредно раскинат од некоја од договорните страни.

3е. Правото на употреба на Месинџерот

(1) Месинџерот му овозможува на корисникот, дококлу е договорено, во рамките на онлајн пазарот на Smart Logistics системот да испраќа пораки на друг корисник којшто е регистриран за оваа опција.

(2) Месинџерот не е замена за вообичаените начини на комуникација, а посебно не е соодветна за емитирање итни повици или слични предупредувања до одговорните тела и институции.

(3) За користење неопходно е отварање и одржување на кориснички профилна фирмата. Со поставувањето на месинџерот, корисникот може да се прикаже во онлајн пазарот на Smart Logistics системот како подготвен да прима пораки. За содржината на испратените пораки одговорен е исклучиво дотичниот регистриран корисник. Пораките коишто ги испраќаат корисниците не представуваат став на компанијата TIMOCOM ниту пак се согласува со нив, ниту ги поддржува.

(4) TIMOCOM не гарантира дека пораката ќе дојде до својата дестинација. Исто така не се гарантира дека личноста која е наведена како испраќач или приемач на пораката навистина е и личноста која ги прима и испраќа пораките.

(5) TIMOCOM го задржува правото, но не е обврзан, во склад со правилата за доверливост во телекомуникациите, да ги проверува пораките на корисниците и во случај на кршење на одредбите од број 3 (2) на овие услови на користење, таквите пораки да ги блокира или да ги оневозможи податоците на корисникот или пристапот на корисникот до месинџерот.

(6) Корисникот се согласува со тоа дека преку користење на опцијата за испраќање и примање пораки, пораката која што ја испраќа преку опцијата за испраќање и примање пораки по правилата за доверливост во телекомуникациите, TIMOCOM ја чува на серверот во период до 3 месеци заради испраќање до избраниот корисник и за да му овозможи да ја прикаже пораката. TIMOCOM ја задржува пораката за корисникот на серверот додека пораката, по желба на сите корисници кои учествуваат во комуникацијата не се избрише, или кога ќе поминат најмалку 3 месеци од креирањето и испраќањето на пораката, доколку не е поинаку пропишано, уредено или применливо според законот, правно или институционално. По истекот на временскиот рок за чување на пораката, корисникот мора да смета на бришење на пораката без претходно известување.

(7) За придржување до евентуални обврски во врска со чувањето, одговорен е исклучиво корисникот. За ова корисникот ја има на располагање опцијата за печатење којашто овозможува одвоено чување на документацијата.

(8) Договорниот однос со наплата започнува со потпишување на договорот за лиценца од двете страни или со потврда од TIMOCOM во текстуална форма и може соодветно да се прекине од двете страни со отказен рок од 14 дена до крајот на календарскиот месец без да се наведат причините. Времетраењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно уредно раскинат од некоја од договорните страни.

3ж. Правото на употреба на Интерфејси

(1) TIMOCOM може да му овозможи на корисникот, преку интерфејси, да се поврзат постојните системи на трети страни на корисникот со онлајн пазарот на онлајн пазарот на Smart Logistics системот.

(1.1) Интерфејсот Транспортна берза му овозножува на корисникот, доколку е така договорено, поврзување помеѓу постоечкиот софтвер на корисникот и онлајн пазарот на онлајн пазарот на Smart Logistics системот.

(1.2) Интерфејсот Следење на возила му овозножува на корисникот, доколку е така договорено, поврзување помеѓу постоечкиот софтвер на корисникот и онлајн пазарот на Smart Logistics системот. Прописите за заштита на податоците на апликацијата за следење на возила соодветно се применуваат во однос на телематските податоци.

(1.3) Интерфејсот Транспортни налози му овозножува на корисникот, доколку е така договорено, поврзување помеѓу постоечкиот софтвер на корисникот и онлајн пазарот на Smart Logistics системот.

(1.4) Интерфејсот Следење на пратки му овозножува на корисникот, доколку е така договорено, поврзување помеѓу постоечкиот софтвер за управување со транспорт на корисникот и онлајн пазарот на Smart Logistics системот.

(2) Не содржи графичка корисничка површина. За да се прикаже содржината на онлајн пазарот на Smart Logistics системот, може да бидат потребни дополнителни лиценци. Корисникот гарантира дека сите лица кои ги користат опциите за користење на интерфејсот се лиценцирани со личен индивидуален пристап во рамките онлајн пазарот на Smart Logistics системот на TIMOCOM. Без договорен личен индивидуален пристап, лицата не се овластени да го користат интерфејсот и онлајн пазарот на Smart Logistics системот, ниту да бидат именувани како контакт за одредена трансакција.

(3) Поврзувањето со интерфејсот од страна на корисникот со постоечки систем од трета страна , а со тоа и со онлајн пазарот на Smart Logistics системот е одговорност на корисникот. TIMOCOM може да го поддржи корисникот со обезбедување технички опис на производот на интерфејсот. Техничкиот опис на производот не е составен дел на овој договор. Не постои гаранција дека техничкиот опис на производот може да се користи без претходно техничко познавање на интерфејсите.

(4) TIMOCOM има намера континуирано да ги развива своите интерфејси, што исто така може да влијае на надолната компатибилност на интерфејсите. Доколку системот дополнително се развива, TIMOCOM ќе ја земе предвид актуелната состојба на технологијата. Во случај на нова верзија, TIMOCOM соодветно ќе го информира корисникот за новата верзија на интерфејсот. На барање, TIMOCOM ќе го испрати тековниот технички опис на интерфејсот.
По писмено известување од TIMOCOM, корисникот ќе мигрира до најновата верзија на интерфејсот најдоцна 6 месеци по испраќањето на ова известување.

(5) Поврзувањето со интерфејсот од страна на корисникот со постоечки систем од трета страна , а со тоа и со Smart Logistics системот е одговорност на корисникот. Тој гарантира дека се создадени техничките предуслови за поврзување на неговиот сопствен систем од трета страна со променетите интерфејси. Двајцата партнери се обврзуваат да го имплементираат интерфејсот колку што е можно поробусно и со помало одржување. Прилагодувањата и промените на интерфејсот од TIMOCOM се направени што е можно покомпатибилни со цел за корисникот да се минимизира напорот за прилагодување.

(6) TIMOCOM ќе го извести корисникот за промената во текстуалната форма 6 месеци пред да го деактивира претходниот интерфејс.
Ако корисникот не ги направи потребните прилагодувања, не може да се исклучи дека функцијата повеќе не може да се користи. Во овој случај, TIMOCOM се ослободува од обврската за давање на услугата, но го задржува правото на договорениот надомест. Може да се појават отстапувања од гореспоменатото време на одговор доколку законските барања бараат имплементација во пократок временски рок, потребни се безбедносни прилагодувања за да се заштити системот на корисникот или на TIMOCOM или се неопходни корекции на грешки за (обновување) на гарантираниот опсег на услуги.

(7) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Времетраењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно уредно раскинат од некоја од договорните страни.

3з. Правото на користење на „Услугата за управување со документи (ДМС)“

(1) Доколку е договорено, онлајн пазарот на онлајн пазарот на Smart Logistics системот му дозволува на корисникот пристап до „Услугата за управување со документи“ (во натамошниот текст: ДМС), со која тој може да пренесува свои документи преку онлајн пазарот на Smart Logistics системот (во натамошниот текст: оставување) и да ги стави достапни за разгледување на други корисници. TIMOCOM го задржува правото на ограничување на услугата во однос на форматот, волуменот и количината на документите. При поставувањето, се препорачува да се земат во предвид и законски потребни документи за соодветната активност. 

(2) Документите што ги пренесува корисникот се шифрирани и складирани во ЕУ. Преземањето на податоците се врши преку преземање од страна на авторизиран корисник, при што правата за овие документи ќе бидат задржани од страна на корисниците.

(3) ДМС не е замена за електронска архива со податоци, особено заради тоа што не се врши ревизорски безбедно и временски неограничено чување од страна на TIMOCOM. За придржување до евентуални обврски во врска со чувањето, одговорен е исклучиво корисникот. Со престанок на правото на користење, корисникот мора да смета на бришење на пренесените документни без претходно известување.

(4) Договорниот однос со наплата започнува со потпишување на договорот за лиценца од двете страни или со потврда од TIMOCOM во текстуална форма и може соодветно да се прекине од двете страни со отказен рок од 14 дена до крајот на календарскиот месец без да се наведат причините. Времетраењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно уредно раскинат од некоја од договорните страни.

3ѕ. Право на користење на Апликацијата Транспортни налози

(1) Апликацијата Транспортни налози му возможува на корисникот доколку е договорено, да поставува, уредува, испраќа и прикажува декларации и документи за документирање и поддршка на склучувањето на договор за транспорт со друга договорна страна. За таа цел, корисникот на онлајн пазарот на Smart Logistics системот може да креира шаблони, да уредува формулари, да коментира и да зачувува објаснувања. TIMOCOM може да му обезбеди на корисникот преглед на претходните трансакции.

(2) Други договорни страни можат да бидат корисници на онлајн пазарот на Smart Logistics системот и контакти од трети страни што ќе ги креира самиот понудувач на товарот. Ваквиот трет контакт не добива сопствено право да го користи онлајн пазарот на Smart Logistics системот преку испраќање документи или декларации.

(3) Во формулари, од технички причини, одредени податоци може да бидат поставени стандардно. Стандардното поставување не претставува препорака од TIMOCOM. Корисникот е одговорен за прилагодување на овие информации според потребите. Преку индивидуалното уредување на изборот на јазици од страна на корисникот во онлајн пазарот на Smart Logistics системот може да се случи наслови и описи во рамките на еден формулар да претрпат промени и потоа да биде потребно разјаснување помеѓу испраќачот и приемачот. Насловите и описите во формуларите, како и нивните преводи служат за поедноставно користење на еден корисник и се необврзувачки формулирани предлози од страна на TIMOCOM. Корисниците ќе направат свои аранжмани за толкување на таквите термини во насловите и описите на формуларот. Како стандардно поставување за документ означен како „обврзувачки“ служи јазичното уредување на тој што го креира формуларот.

(4) Корисникот е свесен дека при приложување на изјави за согласност во врска со основните компоненти на еден транспорт во рамките на Апликацијата Транспортни налози, стапува на сила важечки договор помеѓу вклучените страни со потврдени права и обврски.

(5) TIMOCOM може да го поддржи корисникот во усогласувањето со обврските за зачувување. Притоа TIMOCOM може да ги чува, снима и обработува во рок од 10 деловни години податоците кои се појавуваат при трансакциите. Корисникот е единствено одговорен за усогласеноста со можните обврските за зачувување. TIMOCOM обезбедува функција за извоз на податоците со цел да му овозможи на корисникот одделнода ги складира. TIMOCOM го задржува правото, просторот за снимање, кој е предвиден за снимање на трансакциите, соодветно да го ограничи според фер-плеј-принципот во согласност со точката 3.3 од овие услови, и исто така, да побара посебен договор ако е потребен простор за снимање. Доколку еден корисник побара пристап, т.е добивање на овие снимени податоци по завршувањето на договорот за користење, TIMOCOM има право да го овозможи откако ќе биде платен соодветен надомест, како и гарантирање т.е наплата на сеуште отворените побарувања од овој лиценцен договор.

(6) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Времетраењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно уредно раскинат од некоја од договорните страни.

3и. Правото на употреба на дигитално иницирање на транспорти

(1) Дигиталното иницирање на транспорти му овозможува на корисникот, доколку тоа е договорено, можност да испрати предлог цена и коментари до давателот на понудата за товар во рамките на онлајн пазарот на Smart Logistics системот.

(2) Ценовниот предлог се заснова на информациите достапни во понудата и претставува основа за преговарање за склучување на негов конкретен транспортен договор. Предлогот е поврзан со обврзувачкиот период кој треба да се избере, по што на страните останува да одлучат дали ќе продолжат со преговорите, доколку веќе не е постигнат договор. Во овој период, корисникот е обврзан на од него предложената цена. Приемот на предлог за цена е необврзувачки за давателот на понудата со товарот.

(3) Во формулари, од технички причини, одредени податоци може да бидат поставени стандардно. Стандардното поставување не претставува препорака од TIMOCOM. Корисникот е одговорен за прилагодување на овие информации според потребите. Преку индивидуалното уредување на изборот на јазици од страна на корисникот во онлајн пазарот на Smart Logistics системот може да се случи наслови и описи во рамките на еден формулар да претрпат промени и потоа да биде потребно разјаснување помеѓу испраќачот и приемачот. Насловите и описите во формуларите, како и нивните преводи служат за поедноставно користење на еден корисник и се необврзувачки формулирани предлози од страна на TIMOCOM. Корисниците ќе направат свои аранжмани за толкување на таквите термини во насловите и описите на формуларот. Како стандардно поставување за документ означен како „обврзувачки“ служи јазичното уредување на тој што го креира формуларот.

(4) Доколку клиентот го додели договорот, се склучува обврзувачки договор според дел 3ѕ) (транспортни налози).

(5) Договорниот однос со наплата започнува со потпишување на договорот за лиценца од двете страни или со потврда од TIMOCOM во текстуална форма и може соодветно да се прекине од двете страни со отказен рок од 14 дена до крајот на календарскиот месец без да се наведат причините. Времетраењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно уредно раскинат од некоја од договорните страни.

3j. Правото на користење на Следење на пратки

(1) Апликацијата за следење на пратки му овозможува на корисникот, доколку е договорено, да разменува пошироки информации за пратката со други овластени корисници во онлајн пазарот на Smart Logistics системот како дел од транспортниот налог. За таа цел, информациите за статусот, документите и ГПС-от и, доколку е потребно, и други податоци може да се снимаат, ажурираат и споделуваат. Корисникот може на трети страни вклучени за гледање да им испрати информации за пратката.

(2) За прикажување на содржините на онлајн пазарот на Smart Logistics системот може да биде потребно договарање на понатамошни лиценци.

(3) TIMOCOM може, по сопствен избор, да прикаже информации за пратката до корисникот во или надвор од онлајн пазарот на Smart Logistics системот. Секоја информација за пратката автоматски обезбедена од TIMOCOM, неговите подизведувачи или трети лица добавувачи врз основа на информациите дадени од корисникот е необврзувачка. 

(4) Следењето на пратки не е замена за електронска архива со податоци, особено заради тоа што не се врши ревизорски безбедно и временски неограничено чување од страна на TIMOCOM. За придржување до евентуални обврски за чување, одговорен е исклучиво корисникот. Со престанок на правото на користење, корисникот мора да смета на бришење на пренесените информации без претходно известување.

(5) Пред да започне со употреба, корисникот ги информира сите засегнати лица за дадената согласност за обработка на податоците од TIMOCOM, видот на обработените податоци, целта и времетраењето на обработката, компаниите вклучени во обработката на податоците и опцијата за прекин на преносот на податоците.
Доколку законите што се применуваат од корисникот бараат согласност од субјектите на податоците, корисникот ќе се погрижи сите потребни согласности или алтернативи кои се дозволени според важечкиот закон (на пр. договори за компании) да се достапни во писмена форма. Корисникот мора да ги сочува соодветните докази во временски период од две години по завршувањето на траењето на договорот и на барање на TIMOCOM да го врачи оригиналот.

(6) Доколку корисникот ги прекрши прописите за заштита на податоците, особено став 5 наведен погоре, TIMOCOM има право без најава да го раскине договорот со корисникот . Корисникот го ослободува TIMOCOM од сите побарувања, кои што резултираат во врска со или од невнимание со прописите за заштита на податоци, особено став 5 наведен погоре, од страна на корисникот.

(7) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Времетраењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно уредно раскинат од некоја од договорните страни.

3к. Правото на употреба на Планирање на релации

(1) Апликацијата за Планирање на релации му овозможува на корисникот, доколку е договорено, да ги визуелизира во календарски приказ своите релации и транспортни налози. протоа, таа може да го поддржи корисникот да го олесни распоредот преку поврзување на пратките со нивните возила и возачи. 

(2) Планирањето на релации не вклучува никаква верификација на усогласеноста со можните рамковни услови, како што е усогласеноста со периодите за одмор или вистинската изводливост.

(3) Планирањето на релации може да ја содржи функцијата Мои релации, со која корисникот може да креира сметка на возачот во неговата област заради размена на податоци и, доколку е потребно, да разменува одредени информации во врска со транспортот или одредени тури. Во оваа сметка на возачот може да се снимаат податоците за возачот, како што се името и информации за контакт. По регистрацијата, возачот може да ги прегледа информациите испратени до него и да додаде информации кон пратката, како статус на пратката, документи, GPS податоци или слики.

(4) За прикажување на содржините на онлајн пазарот на Smart Logistics системот може да биде потребно договарање на понатамошни лиценци. За размена на информации потребни се крајни уреди овозможени преку интернет и евентуално дополнителен софтвер од трета страна, како што е услуга за месинџер, програма за е-пошта или прелистувач.

(5) Апликацијата не е замена за електронска архива со податоци, особено заради тоа што не се врши ревизорски безбедно и временски неограничено чување од страна на TIMOCOM. За придржување до евентуални обврски во врска со чувањето, одговорен е исклучиво корисникот. Со престанок на правото на користење, корисникот мора да смета на бришење на пренесените информации без претходно известување.

(6) Корисникот ги известува сите засегнати лица пред почетокот на употребата, за доделената согласност за обработка на податоци од страна на ТИМОКОМ, видот на обработените податоци, целта и времетраењето на обработката, компаниите вклучени во обработката на податоците како и за можноста да го прекинат трансферот на податоци.
Доколку законите што се применуваат бараат од корисникот согласност од сите засегнати лица, корисникот ќе обезбеди во писмена форма дека сите потребни согласности или какви било дозволени алтернативи (на пр. работни договори) се според важечкиот закон. Корисникот мора да ги сочува соодветните докази во временски период од две години по завршувањето на траењето на договорот и на барање на TIMOCOM да го врачи оригиналот.

(7) Доколку корисникот ги прекрши прописите за заштита на податоците, особено став 6 погоре, TIMOCOM има право без најава да го раскине договорот со корисникот . Корисникот го ослободува TIMOCOM од сите побарувања кои произлегуваат од или во врска со неусогласеност со прописите за заштита на податоците, особено став 6 погоре, од страна на корисникот.

(8) Договорниот однос со наплата започнува со потпишување на договорот за лиценца од двете страни или со потврда од TIMOCOM во текстуална форма и може соодветно да се прекине од двете страни со отказен рок од 14 дена до крајот на календарскиот месец без да се наведат причините. Времетраењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно уредно раскинат од некоја од договорните страни.

3л. Правото на употреба на Моите возила

(1) Апликацијата Моите возила му овозможува на корисникот, доколку е договорено, да ги сними сопствените возила и нивните својства на онлајн пазарот на Smart Logistics System, како што се типот на возилото, типовите на каросеријата или опремата. Информациите може да се поврзат и да се користат во други апликации. За прикажување на содржините на онлајн пазарот на Smart Logistics системот може да биде потребно договарање на понатамошни лиценци.

(2) Апликацијата не е замена за електронска архива со податоци, особено заради тоа што не се врши ревизорски безбедно и временски неограничено чување од страна на TIMOCOM. За придржување до евентуални обврски за чување, одговорен е исклучиво корисникот. Со престанок на правото на користење, корисникот мора да смета на бришење на пренесените информации без претходно известување.

(3) Договорниот однос, од кој што произлегува обврската за плаќање, почнува со потпишување на договор за лиценца од двете страни или со писмена потврда од страна на TIMOCOM а може да биде раскинат од двете страни по редовен пат и без наведена причина со отказен рок од 14 дена пред истекот на календарскиот месец. Времетраењето на договорот изнесува 1 месец и се продолжува секогаш за 1 месец, доколку не е претходно уредно раскинат од некоја од договорните страни.

3љ. Правото на употреба на Функција за оценување

(1) Функцијата за оценување му овозможува на корисникот во рамките на онлајн пазарот на Smart Logistics системот да даде оценка за дадената договорена услуга за друг корисник по завршување на трансакцијата. 

(2) Оценувањето може да го дадат и двајцата корисници на трансакцијата во однос на другиот корисник, под услов трансакцијата да била завршена и да не била откажана. Давањето на оценката, по правило. е можно од датумот на истовар договорен во транспортниот налог и до 44 дена по истекот на рокот за плаќање наведен во транспортниот налог, но најдоцна 104-от ден по датумот на истовар. TIMOCOM го задржува правото да го отвори периодот на евалуација од 44 дена подоцна за двете страни доколку трансакцијата помеѓу корисниците на поинаков начин е документирана кон TIMOCOM. По истекот на временскиот рок, дадената оцена се превзема во профилот за оценување на корисникот.

(3) Содржините на оценката се исклучиво мислења на корисниците кои ја дале соодветната оценка и во никој случај не го одразува мислењето на TIMOCOM, ниту пак TIMOCOM ги прифаќа овие мислења како свои. Конкретно, правилата од член 3 став 2 од овие Општи услови на работење се применуваат за законски и фер меѓусебен однос.

(4) TIMOCOM може по сопствена дискреција за оценувањето да обезбеди соодветна форма, на пр. како број на ѕвезди што треба да се доделат за квалитетот на дадената услуга што треба да се оцени, при што оценката од 1 ѕвезда означува несоодветмо дадена услуга и 5 ѕвезди за многу добра дадена услуга. TIMOCOM може, по сопствена дискреција, да дефинира соодветни категории на услужни компоненти за оценување, на пр. усогласеност со договорите, комуникација, достапност или специфични карактеристики за налогоземачите или налогодавачите на трансакцијата како точност, ракување со стоката, обезбедување документи или плаќање.

(5) Штом ќе бидат извршени и оценети неколку трансакции, TIMOCOM може во онлајн пазарот на Smart Logistics системот да прикаже просечна вредност на оценки поднесени за компанијата. Приказот може да се состои од неколку делови, на пример, просек од оценетите категории на услуги, број на различни оценувачи или диференцирани според рејтингот на налогоземачите или налогодавачите. Доколку се даде оценка за најмалку една услужна компонента на трансакцијата, таа може да се прикаже во профилот на корисникот.

(6) Секој корисник може еднаш да побара ревизија на евалуација од другиот корисник. Примачот на такво барање за ревизија може да ја ревидира својата поднесена оценка во рок од 7 дена. После тоа, веќе не може да се направи промена. Мора да се наведе причина за барањето за ревизија. Не е дозволено влошување на евалуацијата во контекст на барањето за ревизија.

(7) Во принцип, TIMOCOM не ги менува или брише оценките, освен ако не се применува еден од следните исклучоци:
- корисникот не одговорил на барањето за ревидирање на оценката и против корисникот постои извршна судска одлука за промена на оцената.
- двата засегнати корисника едногласно изјавуваат дека треба да се избрише дадената оцена од заедничка трансакција
- се случила значајна промена кај корисникот, како што е промена во управувањето или сопственоста, или
- е започната официјална постапка за преструктуирање, несолвентност или ликвидација или постапка слична на оваа процедура. Оценката може привремено да биде блокирана од профилот на корисникот, под услов корисникот да покаже со помош на соодветни докази, на пр. со судска потврда со одреден делводен број, дека се покренати правни постапки меѓу странките.

(8) Доколку еден корисник постојано ги прекршува одредбите од овој дел, TIMOCOM може трајно да го ограничи неговото овластување да оценува други корисници.

4. Надоместокот за користење

(1) Надоместот за користење доспева пред почетокот на периодот на користење и мора да доспее кај TIMOCOM најдоцна третиот работен ден од соодветниот временски период. Фактурите за дополнителни услуги испратени од TIMOCOM доспеваат веднаш. Сите трошоци за плаќање се на товар на корисникот, со исклучок на законската регулатива за СЕПА плаќања. Освен ако не е поинаку договорено, TIMOCOM има право да креира и пренесува фактури по електронски пат. Ако за ова корисникот не обезбеди соодветна адреса за примање е-пошта, или ако корисникот сака да добива хартиена фактура, ќе се наплаќа настанатиот реал дополнителен труд.

(2) Правото на корисникот на надомест или повраток на надомест поради жалба е исклучен, освен во случај на неоспорна или правно позитивно решена противтужба.

(3) Доколку TIMOCOM му одобрил попуст на корисникот поради плаќање на надоместот за лиценца за одреден пресметковен период, тогаш овој попуст не важи ретроактивно за договор или за дел од договор ако истиот се заврши пред истекот на пресметковниот период со редовен отказ од страна на корисникот. Истото важи и ако TIMOCOM го раскине договорот од важна причина.

(4) TIMOCOM има право секоја година соодветно да ја зголемува цената на договорената лиценца, доколку не е експлицитно загарантирана цената за тој период. TIMOCOM ќе најави зголемување на цената по писмен пат во рок од најмалку 4 седмици однапред. Доколку зголемувањето на цената е повеќе од 5% во однос на календарскиот период од претходната година, клиентот има посебно право на вонредно раскинување во рок од 14 дена од моментот од кој се применува зголемената цена. Испуштањето на попуст или истекувањето на временски ограничена посебна понуда не се смета за зголемување на цената во смисла на оваа клаузула. Доколку TIMOCOM еднаш или повеќе пати не го искористи своето право на зголемување на цената, со тоа не се одрекува од правото како такво. Авансното плаќање не дава гаранција на цената за однапред уплатениот период.

5. Неутралност, правото на сопственост, доверливост

(1)Лиценцата му дава на корисникот пристап до онлајн пазарот на Smart Logistics системот како и на други корисници, без право на приоритет во однос на останатите корисници. TIMOCOM е неутрален во односот помеѓу понудувачите на товарите, давателите на логистички услуги, шпедитерските и транспортните компании.

(2) Овој договор за лиценца не овластува доделување на подлиценци или пренос на податоците или опциите за користење добиени од Smart Logistics системот на трети страни, особено не употребата на софтверот што се користи во онлајн пазарот на Smart Logistics системот (во натамошниот текст: софтвер) за сопствени права на ИТ сопственост. Софтверот и неговиот изворен код се заштитени со авторски права и се ексклузивна сопственост на TIMOCOM и неговите даватели на лиценца и се заштитени со меѓународни договори и други закони на земјата во која се користат.

(3) TIMOCOM може во своите производи да користи таканаречен софтвер со отворен код, кој може да подлежи на сопствени услови за лиценца. На барање, TIMOCOM може да обезбеди преглед.

(4) Корисникот нема право на тековни софтверски ажурирања, последователни испораки на ажурирања или други носители на податоци, особено, нема право на изворниот развоен код, расклопување или менување на софтверот. На корисникот му е забрането да го користи лиценцираниот софтвер за понатамошен развој на софтвер, модифицирани верзии или со цел да се направат копии во корист на трети страни, вклучувајќи и други корисници. Секоја друга употреба, без разлика дали со помош на копии, паралелна или наизменична употреба на различни работни места или во корист на различни бизниси и / или филијали, бара писмена согласност за дополнителни платени лиценци. Користењето на единечен пристап од регистрираното живеалиште на овластениот корисник е вклучено во лиценцата за најава преку интернет мрежата.

(5) Како дел од соработката, корисникот пренесува податоци до системот TIMOCOM. Тука се вклучени адресата, договорните податоци и ГПС координатите. Врз основа на овие информации, за TIMOCOM е можно да извлече заклучоци за специфични деловни односи и односи со клиенти на корисникот, на пр. да се идентификуваат определени клиенти. Таквите информации се третираат како деловна тајна и се се посатапува доверливо со нив, дури и ако не се означени како доверливи.
Почитувајќи ги законските барања, податоците може за статистички цели да се користат анонимно. TIMOCOM не ги користи податоците собрани преку онлајн пазарот на Smart Logistics системот за развој на конкурентна активност како давател на логистичка услуга, шпедитерска или транспортна компанија.

6. Гаранција и одговорност

(1) Наводите во описот на производите, брошурите и упатствата за работа ставени на располагање од страна на TIMOCOM представуваат необврзувачка препорака. TIMOCOM не прифаќа дополнителна одговорност. TIMOCOM особено не презема одговорност за актуелноста, точноста и потполноста на информациите поставени од страна на другите корисници нити за компатибилноста на онлајн пазарот на Smart Logistics системот со компјутерската опрема на корисникот или за употребените врски за пренос на податоци. Корисникот го забележал фактот дека, дека комплексните онлајн понуди, како што е онлајн пазарот на Smart Logistics системот, според актуелната состојба на техниката никогаш не можат да бидат ослободени од сите грешки. Затоа, TIMOCOM не гарантира ниту целосна ослободеност од _грешки ниту одредено ниво на достапност, туку само да не се појават дефекти на софтверот на онлајн пазарот на Smart Logistics системот што значително би ја нарушило договореното нио на употреба. TIMOCOM ќе превземе комерцијално разумни напори да го направи без значителни прекини достапен онлајн пазарот на Smart Logistics системот.

(2) Уредувањето на хиперврските и информациите на интернет страниците на трети лица достапни преку почетната страница на TIMOCOM не представуваат дел од договорните обврски. Тие, исто така, не служат за подетално опишување на договорните обврски за извршување. Уредувањето на хиперврските, односно на страниците достапни преку хипер врски не е под непрекината контрола, така што TIMOCOM не презема никаква одговорност за нивната содржина или точност.

(3) TIMOCOM не одговара за штета настаната помеѓу различни корисници, при губење или грешка во пренос на податоците или на друг начин. TIMOCOM не одговара за штетни софтвери или програмски кодови (вируси, тројанци, црви и сл.,) кои што ги пренесува корисникот преку онлајн пазарот на Smart Logistics системот, или кои се пренесени преку дополнителни прилози на нивните понуди или описи и се пренесуваат на тој начин. Корисникот е директно одговорен да се осигура дека не пренесува таков штетен софтвер.

(4) TIMOCOM не е ниту договорен партнер, ниту застапник за договор склучен со помош на онлајн пазарот на Smart Logistics системот, ниту е гласник на едно такво соодветно објаснување. Од тие причини TIMOCOM не гарантира редовно одвивање на договорените договори помеѓу самите корисници или остварување на економски успех или да спречи неовластен пристап до податоци од подобни производи. Корисникот ја проверува точноста на податоците и информациите што му се пренесени од трети лица со сопствена анализа. Пораките коишто ги испраќаат или објавуваат корисниците преку онлајн пазарот на Smart Logistics системот не представуваат став на компанијата TIMOCOM, ниту се согласува со нив, ниту пак ги поддржува. TIMOCOM не гарантира, дека порака испратена од онлајн пазарот на Smart Logistics системот ќе стигне до целта, т.е че биде примена и порчитана од адресираниот примател. Исто така не се гарантира дека личноста која е наведена како испраќач или примач на пораката навистина е и личноста која ги прима и испраќа пораките.

(5) Корисникот го ослободува TIMOCOM од сите одговорности настанати како последица на употребата на онлајн пазарот на Smart Logistics системот од страна на корисникот која што не е во склад со овој договор. TIMOCOM исти договори склучува и со другите корисници и доколку е потребно (по претходни подмирувања на поединечни побарувања за отштета на TIMOCOM), ги застапува евентуално постоечките побарувања за подмирувања на отштетата према другите корисници заради покривање на штетите на корисниците. Корисникот, исто така, го обештетува TIMOCOM против сите побарувања и казни од страна на други корисници, власти или други трети страни кои произлегуваат од фактот дека тој нуди или обезбедува услуги користејќи го онлајн пазарот на Smart Logistics системот за кој ги нема потребните дозволи или ги нема доволно, осигурување, лиценци итн. или не може да го докаже тоа во рок од 1 недела на барање од TIMOCOM. Ова ги вклучува и трошоците за соодветна правна одбрана. Во случај на такво барање, TIMOCOM веднаш ќе го извести корисникот .

(6) Опасноста од непренесување или погрешно пренесување на податоци паѓа на терет на корисникот оној момент кога податоците излегуваат од зоната на влијание на TIMOCOM.

(7) Ограничувањата или исклучувањата на одговорноста во овој договор за штета на корисникот не се применуваат во случаи
а) на намерно или крајно небрежно предизвикување од страна на TIMOCOM или неговите заменици,
б) за виновно прекршување на материјална договорна обврска од страна на TIMOCOM или нивните заменици застапници, која треба да се додели според духот и целта на конкретниот договор или чие исполнување е суштинско за правилно извршување на договорот и усогласување со кое може редовно да се потпира,
в) правна одговорност на TIMOCOM без вина, како што е Законот за одговорност за производи , доделување гаранција или
г) правна одговорност за повреда на животот, екстремитетите или здравјето на некое лице од TIMOCOM или неговите заменици.
(8) Ако корисникот е претприемач, одговорноста на TIMOCOM е како што следува ограничена на типичната штета на договорот предвидлива во моментот на склучување на договорот:
а) во случаите од горенаведениот став 7 а) во случај на груба небрежност од страна на едноставни заменици,
б) во случаите од горенаведениот став 7 б) во случај на едноставна небрежност.
За губење на податоци, програми и нивно обновување преку употреба на онлајн пазарот на Smart Logistics системот, TIMOCOM е одговорен само во случаите од став 7 став. а) и б) погоре до степен до кој оваа загуба за корисникот не можела да се избегне преку соодветни мерки на претпазливост, како што се редовни бекап на податоци.

(9) Составен дел од онлајн пазарот на Smart Logistics системот, којшто е маркиран како „BETA“ или „BETA верзија“, „прототип“ или „TIMOCOMLabs“ („BETA компонента“) се однесува исклучиво за недовршени производи, која што во себе ги има сите главни функции, но во поглед на перформансите, компатибилноста и стабилноста постојат ограничувања, бидејќи според досегашното искуство не можат да се симулираат пред објавувањето сите хардверски и софтверски околини, односно однесувањето при користење. Затоа TIMOCOM обезбедува такви БЕТА компоненти од онлајн пазарот на Smart Logistics системот само за необврзувачки цели за тестирање, за кои се потребни прегледи од корисникот. Не може да се гарантираат продуктивни својства и слобода од сериозни грешки. Корисникот прифаќа, дека TIMOCOM не одговара за можни прекини на користење на системот, губење на податоци, неисправности и штети после тие неисправности како и за пропуштени добивки. Пред да инсталира и користи БЕТА компонента на онлајн пазарот на Smart Logistics системот, корисникот ќе направи целосно осигурување на неговиот локален систем, вклучувајќи и податоци.

(10) Корисникот е единствено одговорен за користење на неговиот пристап кон онлајн пазарот на Smart Logistics системот и да се воздржува од какви било злоупотреби и каков било обид нелегално да се добијат информации за себе или трето лице или да интервенира во Smart Logistics системот. Во вакви случаи, ќе ги сноси трошоците, вклучувајќи ги и оние трошоци на TIMOCOM предизвикани од инспекција на опрема и / или трошоци коишто се должат на таквите дефекти и грешки кои се во рамките на одговорност на корисникот. Корисникот мора веднаш да го информира TIMOCOM за можностите за пристап на неовластени трети страни, други познати или сомнителни прекршувања на безбедноста на податоците или наводни тврдења на трети страни против неговата употреба на онлајн пазарот на Smart Logistics системотт или против TIMOCOM и да ги преземе сите други релевантни услуги за соработка веднаш и бесплатно за TIMOCOM, особено ако тоа од него се бара од TIMOCOM и потребните мерки не го надминуваат разумниот напор за да се овозможи ефикасна правна одбрана.

(11) Корисникот му гарантира на TIMOCOM дека вработените кои се вработени кај него или лицата кои работат за него се вработени во согласност со важечките законски услови и го ослободува TIMOCOM од секаква одговорност, можни казни и разумни трошоци за правна одбрана во овој поглед. Корисникот го уверува TIMOCOM дека секогаш ќе ги обезбедува своите услуги во согласност со важечкото право и по барање од TIMOCOM за тоа веднаш ќе обезбеди соодветни докази.

(12) Сите барања за отштета од овој став против TIMOCOM врз основа на дефекти на онлајн пазарот на Smart Logistics системот истекуваат една година по издавањето на лиценцата. Сите други барања за отштета истекуваат 2 години по нивното појавување. Во случај на намерно или крајно несовесно однесување од страна на TIMOCOM, се применуваат законските одредби.

7. Рекламации


(1) Доколку TIMOCOM прими информации за корисник кој ги прекршил обврските од транспортниот договор овој договор или друг применлив закон (во продолжение: жалба), TIMOCOM има право, но не и обврска, овие поплаки со или без именување на страната која се жали, да ги изнесе и на други корисници без сослушување или проверка на наведениот корисник.

(2) Корисникот против кого е насочена жалбата (во натамошниот текст: засегнатото лице) е должен на TIMOCOM писмено должен е без одложување, а најдоцна во рок од една недела од приемот на известувањето за жалбата, да го извести TIMOCOM во писмена форма за нејзината содржина и да ги отстрани причините на жалбата или барем да оправда зошто му е потребно повеќе време.

(3) Доколку на корисникот не му успее да го побие прекршувањето на обврските, TIMOCOM има право - но не и обврска - на корисникот да му пружи помош во рок од една седмица. Ограничената помош е достапна, кога на TIMOCOM истата не му се чини неразумна.

(4) Правата од ставовите 2 и 3 во врска со правото на блокада или прекин постојат исклучиво заради заштита на интересите на TIMOCOM. Доколку TIMOCOM истото не го користи, исклучена е одговорноста према преостанатите корисници.

(5) TIMOCOM не е обврзан да ги испитува сите жалби што ги добива.

(6) Корисникот именува квалификувано лице за контакт кое е овластено да ги носи сите договорни одлуки и да прима и поднесува објаснувања. TIMOCOM има право, но не е должен да одбива изјави дадени од други лица од компанијата на корисникот.

8. Вонредно раскинување, времетраење на лиценцата, општи одредби


(1) Времетраењето на правото на користење зависи од индивидуално договорената лиценца. Во текот на траењето на бесплатната пробна фаза важи можноста за моментален вонреден отказ од двете страни.

(2) Секоја страна има право на вонреден раскин на овој договор без да се запази отказен рок доколку постои важна причина. Важна причина за вонредно раскинување од страна на TIMOCOM постои особено ако:
a) е корисникот платежно неспособен или му се заканува истото,
б) е одбиено отварање на постапка на инсолвентност за сопственоста на корисникот или доколку корисникот мора да го продолжи законското осигурување,
в) корисникот се огрешил од одредбите и условите коишто доведуваат до загрозување на намената на договорот или до блокирање во склад со точките 3 параграф 4 или 5,
г) корисникот со еден износ на парите за надоместот којшто одговара на еден месец, доцни повеќе од 14 календарски дена или
д) доколку кадровските односи во претпријатието на корисникот се променат во висина од 25% или повеќе или правно го застапуваат други лица, во однос на времето кога е склучен договорот.
ѓ) корисникот, неговиот законски застапник, управителот или компаниите поврзани со нив влегуваат во конкуренција со TIMOCOM.

(3) Правото на користење важи од активирањето од страна на TIMOCOM и завршува во исто време со договорниот однос.

(4) По истекот на договорот корисникот мора да го избрише секој софтвер кој го има превземено и кај себе инсталирано без право на задржување и да прекине со употребата на онлајн пазарот на Smart Logistics системот. Корисникот, исто така, мора да го запре понатамошното доставување на податоци до евентуално договорен интерфејс.

(5) Доколку корисникот е претприемач, правно лице на јавното право или јавен фонд во склад со член 310 став 1 реченица 1 од Граѓански законик или доколку нема општа правна надлежност во Германија, средиштето и правна надлежност е во Диселдорф. Важи правото на државата Германија под закрилје на правото на ОН за продажба на добра.

(6) Доколку TIMOCOM му доставува превод од овој договор или дел од договорот, германската верзија останува меродавна и правно обврзувачка, доколку во соодветниот превод се наоѓа неусогласеност во однос на германската верзија или отстапување од неа.

(7) Доколку поединечните одредби од овие одредби и услови се неефикасни, тоа нема да влијае на валидноста на останатите одредби. На местото на неефективната одредба, се смета за договорена таа ефективна одредба што е најблиску до целта на неефективната одредба.

9. Заштита на податоци

(1) Корисникот е согласен TIMOCOM ги обработува техничките податоци на корисникот со цел нивна идентификација и доделување, безбедноста на податоците и да го подобри преносот на податоците. За таа цел, тука можат да припаднат анонимни информации зависни од крајните уреди, како што се употребуваниот оперативен систем, резолуцијата на екранот, интернет пребарувачот, ИД и брзината на процесорот, физичка меморија и MAC адресата како и податоци, кои под овие околности можат да имаат врска о индивидуални лица како што е ИП адреса, препознавање на уредот, домен на ДНС, инсталациската патека, корисничко име, поставките за јазикот, колачињата и телематските податоци.
Покрај тоа, TIMOCOM снима и обработува лични податоци кога корисникот ќе се регистрира за лична сметка кај TIMOCOM во изготвувањето на својот профил за претставување на онлајн пазарот на Smart Logistics системот, како на пр. името на корисникот, е-пошта адреса, детали за контакт, задача на корисникот во компанијата и дадените познавања на јазици. Овие податоци ги користи TIMOCOM за следните цели:
- Проверка на идентитетот на корисникот
- Обезбедување и одржување на договорените перформанси
- Обезбедување на усогласеност со овие услови на услуга
- Спроведување на кориснички иницирани трансакции
- Усогласеност со регулаторните обврски или применливи регулаторни или правни барања.
Периодот на складирање на овие податоци зависи од времетраењето и целта на соодветниот договор, освен ако не постојат најважни интереси на телото за обработка или законски обврски за складирање.

(2) Корисникот се согласува TIMOCOM да ги чува податоците на корисникот исклучиво заради склучување и обработка на договор, како и за добивање информации за кредитната способност на корисникот од соодветните агенции.

(3) Корисникот е согласен дека TIMOCOM може да ги преработи податоците на корисникот за исполнување на договорот за лиценца или податоците од сервисните налози на фирми ќерки или на партнерски фирми. {Овие се предмет на промена и во моментов се:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Овие претпријатија прибираат и преработуваат податоци на корисниците исклучиво по налог на TIMOCOM, според нејзините насоки и се обврзани од TIMOCOM да се држат до постоечкиот закон за заштита на податоците. До пренос на податоци на корисниците на трети лица може да дојде во случај на законски одредби, остварливи службени или судски наредби, како и за спречување или сузбивање на кривични дела или прекршоци против лиценцни одредби. Податоците кои немаат лични референца, на пр. анонимизирани податоци или тие кои се одредени за целите на остварување за трет корисникот може да се снимаат и обработуваат од TIMOCOM како и да се пренесуваат на трети страни.

TIMOCOM презеде технички заштитни мерки и соодветните договорни прописи со секој корисник за да се осигура дека податоците онлајн пазарот на Smart Logistics системот не се користат за други цели освен оние наведени во овој договор или проследени до трети страни. Според сегашната состојба на техниката, во моментов не е можно да се постигне 100 процентна сигурност дека корисникот сепак нема да пренесе податоци на трети страни со прекршување на договорот. Корисникот ја прифаќа оваа околност и веднаш ќе го извести TIMOCOM доколку стане свесен за таков инцидент.

(4) Корисникот има во секое време право кон TIMOCOM да ги ослободите информациите за неговите лични податоци што се чуваат, како и правото на исправување, бришење, ограничување на обработката или приговорот за обработка, како и право на преносливост на податоци, под услов да се исполнат соодветните барања за заштита на податоците. Корисниците можат во секое време да испратат прашања за нивните права, изјава за отповикување или ограничување на обработката на личните податоци на:

TIMOCOM GmbH
Службеник за заштита на податоци
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
е-пошта: datenschutz(at)timocom.com

Отповикувањето не влијае на основите на договорот и платежната обврска на корисникот. Корисникот признава дека како резултат на таквото отповикување или ограничување, TIMOCOM веќе нема да може да продолжи да го користи онлајн пазарот на Smart Logistics системот.

Во исто време, корисникот има право да поднесе жалба. доставен до надзорниот орган надлежен за TIMOCOM. Тоа е покраинскиот комесар за заштита на податоци и слобода на информации на Северна Рајна-Вестфалија: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Корисникот е одговорен за користење на онлајн пазарот на Smart Logistics системот во согласност со прописите за заштита на податоците. При обработката на податоците со помош на онлајн пазарот на Smart Logistics системот, корисникот се обврзува да ги почитува сите релевантни одредби за заштита на податоците во согласност со важечкиот закон. Корисникот го ослободува TIMOCOM од сите побарувања кои произлегуваат од или во врска со неговото непочитување на заштитата на податоците, договорните или други законски одредби.

(6) Корисникот е обврзан пред почетокот на користењето онлајн пазарот на Smart Logistics системот да ги информира сите вклучени лица за дадената согласност за преработка на податоците преку TIMOCOM, за видот на преработените податоци, целта и траењето на преработката, компаниите кои што учествуваат во преработката на податоците, како и за можноста да се прекине преносот на податоците. Доколку законите што се применуваат за корисникот бараат согласност од лицата засегнати од користењето на онлајн пазарот на Smart Logistics системот, корисникот ќе се погрижи сите потребни согласности или какви било дозволени алтернативи (на пр. договори на компанијата) да бидат достапни во писмена форма во согласност со важечкиот закон. Корисникот мора да ги сочува соодветните докази во временски период од две години по завршувањето на траењето на договорот и на барање на TIMOCOM да го врачи оригиналот.

(7) TIMOCOM посочува дека, во согласност со член 31 од Федералниот закон за заштита на податоци (BDSG), податоците за недоговорна обработка на достасаните побарувања од договорните односи ќе бидат пренесени до SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, доколку договорниот однос на кој се заснова побарувањето се должи на заостанати долгови може да се прекине без најава, а долгот не е подмирен во рокот на плаќање што ви е наведен, и покрај датумот на доспевање. Понатамошни информации за SCHUFA ќе најдете на www.meineSCHUFA.de

Член 1 Услуга

1. TIMOCOM GmbH делува исклучиво за поддршка на клиентот при наплата на чистиот износ од фактурата. TIMOCOM, по сопствено наоѓање, ќе побара од должникот да заземе коментар или да го плати неподмиреното побарување.

2. TIMOCOM не гарантира успешност на интервенцијата.

3. Уплатите, одобрувањата или компензациите на должниците по направената интервенција важат како успех на интервенцијата, доколку налогодавачот не му докаже на TIMOCOM во рок од 2 недели од објавениот датум на плаќање дека побарувањата не се подмирени. Налогодавачот се обврзува да го извести TIMOCOM за уплатите, одобрувањата или компензациите на горенаведеното побарување во рок од 3 дена.

4. Налогодавачот во секое време го задржува правото да преземе дополнителни мерки за наплата на долгови.

Член 2 Надомест

1. Се смета за договорена такса за обработка од 25,00 €. Во случај на успех, TIMOCOM од клиентот ќе наплати и награда за успешно посредување на што се пресметува надоместокот за обработка. Во согласност со законските одредби на RVG (Закон за наградување на адвокатите), соодветниот надоместок за успех се заснова на информациите меѓународна наплата на долгови на TIMOCOM за валутите и доспеаните износи.

2. Доколку обработката на налогот заврши неуспешно или поради причини за кои TIMOCOM не е одговорен, TIMOCOM го задржува правото на договорената награда за успешно посредување дадено до тој момент.

3. TIMOCOM го задржува правото да го наплати износот на фактурата заедно со другите фактури, под услов налогодавецот веќе во постоечкиот деловниот однос има дадено овластување за директно задолжување. Налогодавецот, му дава полномошно на TIMOCOM за наплата на неспорниот износ на фактурата од познатата деловна сметка.

Член 3 Почеток и престанок

1. Налогодавачоте обврзан за својата понуда за давање налози 3 работни дена. Договорот стапува на сила со прифаќањето на налогот од страна на TIMOCOM. Прифаќањето не бара посебна форма и може да се направи премолчено. Договорот ќе се смета дека е прифатен од страна на TIMOCOM, ако во овој период TIMOCOM започнал да ја проверува фактичката состојба на побарувањето или докажано веќе интервенирал кај должникот.

2. Налогодавецот може да го прекине налогот со отказен рок од 2 недели. Ако веќе е направена интервенција кај должникот, налогодавецот и понатаму има обврска да информира за евентуална уплата по предметот за којшто дал налог, а TIMOCOM и понатаму има право на договорениот надомест.

3. Секоја странка и понатаму има право на вонреден отказ во случај на сериозно прекршување на обврските.

4. Доколку налогодавачот во врска со налог за интервенција го изгуби или раскине статусот на клиент со TIMOCOM налогодавачот и TIMOCOM имаат право веднаш да го раскинат договорот.

5. Доколку за време на спроведувањето на интервенцијата се покаже дека побарувањето веројатно нема да може да се наплати, интервенцијата ќе биде прекината и клиентот ќе биде информиран за тоа. Побарувањето ќе се смета дека нема да може да се наплати, ако е оспорено, отстапено, нерешено, погрешно декларирано или оптоварено со права на трети лица или ако должникот е несолвентен. Во тој случај, договоорот во иднина ќе важи за поништен.

6. Налогодавецот е должен да го поддржи TIMOCOM со соодветни информации. Доколку, покрај тоа што е побарано, TIMOCOM не ги добие потребните информации за обработка на налогот во рок од 14 дена, има право да го раскине договорот и да го намири до тогаш настанатиот надомест во случај на успех.

Член 4 Одговорност

1. Одговорноста на TIMOCOM за штетата што ја претрпел налогодавачот од преземањето или извршувањето на договорот е ограничена на следните случаи
a) намерното или со грубо невнимание предизвикано од TIMOCOM или негови помошници во извршувањето,
б) кривични повреди на значителен дел од одредбите на договорот со што се загрозува исполнувањето на намената на договорот,
в) одговорноста на TIMOCOM поради измама или давање гаранција,
г) одговорност на TIMOCOM според принудно право, како на пр. законот за заштита на производи или
д) законска одговорност за повреда на животот, телото или здравјето
од страна на TIMOCOM, негови законски преставници или помошници.

2. Доколку налогогдавачот е претприемач, тогаш при склучување на договорот одговорноста на TIMOCOM е ограничена на вообичаени штети предвидени кај договори:
a) во случаеви на претходниот став 1 a) при грубо невнимание од страна на едноставни помошници,
б) Во случаеви на претходниот став 1 a) во случај на едноставна небрежност

3. Налогодавачот е одговорен да се осигура дека заостанатиот износ е доспеан за плаќење и неоспорен и дека TIMOCOM ќе ги добива сите потребни документи и информации. Се напоменува дека налогодавачот може да бара повраток на трошоците на успешна интервенција од должникот исклучиво доколку истиот доцни со своите обврски и доколку на тоа е обврзан врз основа на надлежниот правен систем. Поради овие трошоци, клиентот директно се придржува до должникот.

4. TIMOCOM го задржува правото да ги уништи сите документи кои не мора да се чуваат од правни причини по завршувањето на процесот.

Член 5 Останато

1. Сите договори мора да се склучат во писмена форма.

2. Ако налогодавачот не е потрошувач, Диселдорф е местото на извршување и местото на судска надлежност. Се применува германскиот закон.

3. Доколку некоја од одредбите биде или стане неефективна, тоа нема да влијае на валидноста на сите други одредби или договори. Страните се обврзуваат да ги заменат неефикасните одредби со валиден договор што е најблиску до целта на неефикасните одредби.

Состојба: 01.08.2023

нагоре